198


HYEIN SEO JACKET AND CHOKER // REEBOK SWEATSHIRT // TOPMAN JEANS // GIVENCHY KEYS AND SHARKTOOTH // SAINT LAURENT SUNGLASSES


photos by @gregsafari

197

40°45'46.8"N 73°58'16.8"Wlav-HOE
196ʎɹɐᴉp lɐnsᴉʌ ɐᴉuɹoɟᴉlɐɔ